KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

ve

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

ve

AYDINLATMA METNİ / ONAY FORMU

 1. Bilgilendirme

SERVİS365 TESİS YÖNETİMİ A.Ş. (‘‘SRV365’’), gerek web sitemizi (https://srv365.com) (bundan böyle ‘‘Site’’ olarak anılacaktır) kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza ileteceğiniz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir.

Sitemizi ziyaret ettiğinizde veya haber bültenlerimizi açtığınızda, cihazınızdan otomatik olarak belirli bilgileri toplayabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri (‘‘ABD’’), Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) ülkeleri de dahil olmak üzere bazı ülkelerde, bu bilgiler Geçerli Veri Koruma Kanunları kapsamında Kişisel Veri olarak kabul edilebilir.

Spesifik olarak, otomatik olarak topladığımız bilgiler IP adresiniz, cihaz türünüz, benzersiz cihaz kimlik numaralarınız, tarayıcı tipiniz, geniş coğrafi konumunuz (ör. ülke veya şehir düzeyinde konum) ve diğer teknik bilgiler gibi bilgileri içerebilir. Ayrıca, erişilen sayfalar ve tıklanan bağlantılar dahil olmak üzere, cihazınızın Sitemizle nasıl etkileşime girdiği hakkında bilgi toplayabiliriz.

Bu bilgileri toplamak, Sitemize gelen ziyaretçileri, nereden geldiklerini ve Sitemizdeki hangi içeriğin onları ilgilendirdiğini daha iyi anlamamızı sağlar. Bu bilgileri dahili analiz amaçlarımız için ve Sitemizin kalitesini ve ziyaretçilerimize uygunluğunu iyileştirmek için kullanırız.

Bu bilgilerin bir kısmı, çerezler ve benzer izleme teknolojileri kullanılarak toplanabilir.

SERVİS365’e bilgi, eğitim ve iş başvurusunda bulunmuş olan başvuranın kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması hususu da genel hatları ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘‘KVKK’’) kapsamında düzenlenmekle birlikte, konuya ilişkin detaylı açıklama ve düzenlemeler KVKK’da belirlenen esaslarla paralel olarak yapılmaktadır.

Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Ticari Elektronik İleti Gönderimi” hakkında sizleri bilgilendirmek ve onayınızı almak isteriz.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sistemininkurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, SERVİS365 TESİS YÖNETİMİ A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 1. Bilgi, Eğitim ve İş Başvurusu Sürecinde Toplanan ve İşlenen Kişisel Veriler

SERVİS365, bilgi, eğitim ve iş başvurusunda bulunan başvuranın aşağıdaki bilgilerini toplayabilir ve işleyebilir:

 1. Kişisel Kimlik Bilgileri (İsim, fotoğraf, doğum tarihi, Adres, Telefon, E-posta Adresi, IP Adresi,)
 2. Hassas Bilgiler (örn. Sağlık bilgileri), Engellilik bilgileri (engelli olup olmadığı, engellilik türü, engellilik derecesi)
 3. Aile bilgileri (İlişki, İsim, Doğum tarihi, Eğitim, Meslek, İşveren ismi)
 4. Eğitim (Okulun adı, bölüm, mezuniyet tarihi, Not ortalaması)
 5. Diğer (medeni durum, özel yetenekler, hobiler, vizyon, kan grubu, din, boy, kilo)
 6. İkamet edilen ülke gibi demografik veriler;
 7. Organizasyonu, iş ünvanı, faaliyet, ana ilgi alanı gibi mesleki veriler;

Bilgi, iş başvurusu ve eğitimin niteliğine göre SERVİS365, bilgi, eğitim ve iş başvurusunda bulunandan özel nitelikli kişisel verilerini (örneğin, sabıka kaydı veya sağlık raporu) talep edebilir. Böyle bir durumda, başvuran ilgili özel nitelikli kişisel verinin talep edilme nedeni ve kullanım amacı hakkında başvuru formu veya ayrı bir açıklayıcı not ile bilgilendirilir.

 1. Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Hukuki Sebepler SERVİS365 tarafından KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen ve aşağıda yer alan amaçlar dahilinde kişisel veriler işlenmektedir;

SERVİS365, KVKK kapsamında başvurunun niteliğini dikkate alarak başvuranın kişisel verilerini işleyebilir. SERVİS365 ayrıca, bilgi, eğitim ve iş başvurusunda bulunanın bilgilerini aşağıdaki amaçlarla toplayabilir ve işleyebilir: başvuranın niteliğinin, tecrübesinin ve ilgisinin uygunluğunu değerlendirmek, gerektiği takdirde, başvuranın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip başvuran hakkında araştırma yapmak, başvuru süreci hakkında başvuran ile iletişime geçmek, vb.

Kişisel veriler aşağıdaki amaç ve koşullarla sınırlı olarak işlenmektedir:

-Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ilgili faaliyetin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

-Kişisel verilerinizin SERVİS365 tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

-Kişisel verilerin işlenmesinin SERVİS365’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

-Kişisel verilerin başvuran tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde SERVİS365 tarafından işlenmesi,

-Kişisel verilerin SERVİS365 tarafından işlenmesinin SERVİS365’in, başvuran veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

-Başvuran’ın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, SERVİS365 meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

SERVİS365 tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması kapsamında da işlemektedir.

 1. IV-              Kişisel Verilerin Toplanma Ve İşlenme Yöntemi

Bilgi, eğitim ve iş başvurusu için başvuranların kişisel verileri bu formda belirtilen diğer yöntem ve vasıtalarla birlikte veya bu yöntem ve vasıtalara ek olarak aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilir: Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu aracılığıyla, başvuranın SERVİS365’e e-posta, kargo ve posta ile iletmesi halinde, başvuran tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile SERVİS365 tarafından yapılan araştırmalar aracılığıyla.

SERVİS365 toplanan kişisel verileri, bilgisayar sistemleri ve insan kaynakları personeli vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla işler.

 • Başvuranın Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin İlkeler

SERVİS365, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK 4. maddesine uygun olarak, Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, Belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, Amaçla bağlantılı, Sınırlı ve ölçülü bir biçimde, Kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmek suretiyle, KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen şartlardan bir veya birkaçına dayanarak, işlenmektedir.

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler işlendikleri amaçla orantılı ve sınırlı olarak işlenir.

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Başvuranın meşru menfaatleri dikkate alınarak, işlenen verilerin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler SERVİS365 bünyesinde oluşturulur.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel veriler açık ve kesin veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir. Kişisel veriler sadece bu amaçlar için gerekli olduğu kadar işlenmektedir. Verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulur.

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel veriler belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

SERVİS365 kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.

Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel veriler SERVİS365’in bu yönde uyguladığı politika esaslarına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 • Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınarak üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, veri işleme amaçları doğrultusunda, veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Başvuranın açık rızası yok ise aşağıdaki hallerin varlığı durumunda kişisel veriler üçüncü kişilere aktarabilir:

-Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

-Başvuranın veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

SERVİS365’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

-Kişisel veriler, başvuran tarafından alenileştirilmiş ise,

-Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

-Başvuranın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, SERVİS365 meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Başvuranın özel nitelikli kişisel verileri aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilir.

-Başvuranın açık rızası var ise veya

-Başvuranın açık rızası yok ise;

Başvuranın sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

Başvuranın sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla ve sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenecek şekilde aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir.

1-SERVİS365 yetkililerine,

2-SERVİS365 Grup Şirketlerine,

3-Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

4-Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine.

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

 • Verilerin Saklanması ve Silinmesi 

SERVİS365, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler SERVİS365 o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak SERVİS365 uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi Gereği Haklarınız;

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. Maddesi ile ise kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. SERVİS365 bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup; işbu Beyan ile SERVİS365 söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanılacağı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir. Kişisel verilere ilişkin olarak başvuranın kullanabileceği kanuni haklar aşağıda sayılmaktadır:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 1. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 1.  KVKK 28. Maddesi Kapsamında Bilgilendirme

KVKK 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan; kişisel veri ilgili kişisi bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK 28/2 maddesi gereğince aşağıdaki hallerde kişisel veri ilgili kişisi zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç kişisel veri ilgili kişisi bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 •  Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

Kişisel veri ilgili kişisi yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini https://www.servis365.com.tr/wp-content/uploads/2022/06/servis365_form.docx adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak ‘‘İkitelli OSB Mah. Atatürk Bulvarı Başak Park AVM 42/F Başakşehir/İstanbul’’ adresine bizzat teslim ederek, noter aracılığıyla veyahut iadeli taahhütlü mektupla göndererek SERVİS365’e iletebileceklerdir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. SERVİS365’e iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, SERVİS365 tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. SERVİS365, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

SERVİS365 aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 2.  Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 5.  Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 6. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 7. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 8. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 9. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması
 10. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
 11. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

Kişisel veri sahibi KVKK 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; SERVİS365’in cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

 • Şirketimiz Kurumsal Bilgileri:

SERVİS365 TESİS YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

İkitelli OSB Mah. Atatürk Bulvarı Başak Park AVM 42/F Başakşehir/İstanbul

Email: info@srv365.com.tr

Tel: +90 850 2888 365

 • Ticari Elektronik İleti Gönderimi Hakkında Bilgilendirme

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince, ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri, ifade eder. Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı gönderide yer alan linke girerek her zaman reddedebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERE VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİNE DAİR AÇIK ONAY

Yukarıda yapılan bilgilendirmeler çerçevesinde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince gerekli bilgilendirmenin tarafıma yapıldığını, işbu aydınlatma metnini okuyup anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak SERVİS365 tarafından, kişisel bilgilerimin, internet siteniz, üyelik kayıtları, iş ortaklarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, sözlü, yazılı veya elektronik ortam aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde SERVİS365’in dahil olduğu Şirketler topluluğu içinde yer alan SERVİS365 TESİS YÖNETİMİ A.Ş. ile faaliyetlerinizi yürütmek üzere hizmet aldığınız, işbirliği yaptığınız, program/hizmet ortağı kuruluşlarla, aracı hizmet sağlayıcılarla, sosyal medya kuruluşları, sosyal ağ kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşları, kanunen yükümlü olduğunuz kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasına bu suretle işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.

İş bu onay belgesini imzalayarak, aşağıda belirtilen kategorilere ilişkin kişisel verilerimin SERVİS365 TESİS YÖNETİMİ A.Ş. veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından gizlilik politikalarına uygun olarak burada belirtilen amaçlarla işlenmesi ve işlenmek üzere yurt içine veya yurt dışına aktarılması hususunda açık ve kesin olarak onay veriyorum. İşbu Onay belgesi kapsamında SERVİS365 TESİS YÖNETİMİ A.Ş. kişisel verilerimi, aramızdaki ilişki, ilgili mevzuat veya sözleşmem uyarınca gerektiği şekilde, iş ve işin yürütülmesi, SERVİS365 TESİS YÖNETİMİ A.Ş.’nin tanıtımı, ile ilgili diğer amaçlara yönelik olarak işleyebilir veya işlenmek üzere yurt içine veya yurt dışına veya üçüncü kişilere (sigorta şirketleri, noter, ticaret sicili, vergi dairesi vs. gibi resmi kurum ve kuruluşlar, bankalar,  özlük ve bordro hizmeti veren şirketler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri veren şirketler, Personel Devam Kontrol Sistemi Yazılımı Veren şirketler, ajanslar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) aktarabilir.

Ayrıca SERVİS365 TESİS YÖNETİMİ A.Ş. tarafından, işyerinin belirli alanlarında güvenlik nedeni ile alınan kamera kayıtlarından haberdar olduğumu ve söz konusu kayıtlar sebebi ile işlenen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin güvenlik amacıyla işlenmesine rıza gösteriyorum. İşbu Onayı, ‘amaçla sınırlılık ilkesi’ gereğince sadece SRV365 TESİS YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesini, grup şirketleri ile veya servis sağlayıcılarına aktarılmasını da içermektedir. Yukarıdaki hususlara ek olarak, Kanun kapsamında şahsımla ilgili olarak aşağıda sayılı haklarımın bulunduğunu bildiğimi beyan ederim:

 • Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yapılan işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararımın giderilmesini talep etme.

Bu haklardan birini kullanmak istediğimde, 6698 sayılı Kanun hakkında ya da kişisel verilerimin işlenmesi hususunda herhangi bir sorum olduğu takdirde, ilgili Bölüm ile irtibata geçebilirim.

İşbu Onay kapsamında “kişisel veri’’ kavramı aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır:

 1. Kişisel Kimlik Bilgileri (İsim, fotoğraf, doğum tarihi, Adres, Telefon, E-posta Adresi,)
 2. Hassas Bilgiler (örn. Sağlık bilgileri), Engellilik bilgileri (engelli olup olmadığı, engellilik türü, engellilik derecesi)
 3. Aile bilgileri (İlişki, İsim, Doğum tarihi, Eğitim, Meslek, İşveren ismi)
 4. Eğitim (Okulun adı, bölüm, mezuniyet tarihi, Not ortalaması)
 5. Diğer (medeni durum, özel yetenekler, hobiler, vizyon, kan grubu, din, boy, kilo)
 6.  İkamet edilen ülke gibi demografik veriler;
 7. Organizasyonu, iş ünvanı, faaliyet, ana ilgi alanı gibi mesleki veriler;

SRV365.com

Kurumsal

© 2023 Tüm Hakları Saklıdır. SRV365 bir Mimar Holding Markasıdır.